KLAS Narės

Organizacija ,,Unus Modorum“

,,Unus Modorum“ – arba „Vienas iš būdų“. Mes esame nevyriausybinė organizacija (NVO), kurios pagrindinis tikslas tai savirealizacija bei asmeninių įgūdžių tobulinimas. Vienas iš būdų atrasti save, vienas iš būdų susirasti bendraminčių, vienas iš būdų sužinoti kažką naujo. Šis skyrius vienija bendraminčius Klaipėdos mieste. Kiekvienas norintis prisidėti prie mūsų organizacijos ar tiesiog susipažinti yra maloniai laukiamas. Ieškok, atrask ir užaugink savyje lyderį!

Adresas: Tulpių skg.16, Telšiai
Elektroninio pašto adresas: Garis.mockus@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/UnusModorum/


Klaipėdos Interact klubas „Į Žvaigždes“

Interact yra kuriantis vertę klubas, skirtas jauniems žmonėms nuo 12 iki 18 metų. Remiamas Rotary klubų, Interact klubas dalyvauja įvairiuose socialiniuose ir prasminguose projektuose, tobulina lyderio įgūdžius, susiranda naujų draugų bei gerai praleidžia laiką.

Misija
• Išgirsti, pajausti, suprasti, padėti.
• Tobulinti lyderio savybes ir asmenine vertybių sistema.
• Būti rūpestingu ir padėti kitiems.
• Suprasti atsakomybės vertę ir sunkų darbą.
• Skatinti tarptautinius ryšius ir gerą valią.
Adresas: Turgaus g. 1, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: nijosark@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/InteractClubOfKlaipedaIZvaigzdes/

Asociacija „Jūrų šaulys“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Asociacija „Jūrų šaulys““

Asociacija „Jūrų šaulys“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, bei savo įstatais.

Adresas: Šilutes pl. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: saulysasociacija@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jurusaulys.lt/


 

LKJBS ŽINGSNIS, Klaipėdos skyrius

„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus.Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų . Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. “Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. Todėl jaunimas yra svarbiausias SG “veikėjas”

Ši programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (oparation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei nusikalstamumą paauglių tarpe. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo 1994 m., ir SNOWBALL INTERNATIONAL bei Kauno kardiologijos instituto specialistų iniciatyva buvo surengta pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla Kaune. LKJBS „Žingsnis” iniciatyva Vilniuje 1997 m. pabaigoje organizuoti „Sniego gniūžtės” personalo apmokymai, o 1998 m. A.Vienuolio vid. m-kloje įvyko pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla. Nuo 1998 m. LKJBS “Žingsnis” nuolat vykdo projektą „Sniego gniūžtė”, organizuodamas mokymus, stovyklas, tęstinius renginius.

Adresas: Darželio g. 11, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas:  info@sg-klp.lt
Prieiga per internetą: www.zingsnis.lt/sniego-gniuzte/


 

Jaunimo organizacija „DARBAS“, Klaipėdos miesto skyrius

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „JOD“

JOD vizija – būti didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija vienijančia aktyvų Lietuvos jaunimą. Siekdama įtraukti jaunuolius į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą JOD vadovaujasi organizacijos vertybėmis.

JOD misija – ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.

Adresas: Daržų g.1a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: z.zasytyte@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jod.lt/


Lietuvos moksleivių sąjunga, Klaipėdos skyrius

MISIJA: Atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
VIZIJA: Svarbiausia moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su valdžios, visuomenės, verslo ir mokslo sektoriais.
Elektroninio pašto adresas:   lms.klaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga/

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

LAJM SA atstovauja LAJM studentų interesus LAJM posėdžiuose,  bei už jos ribų – bendradarbiaujame su jaunimo organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS), bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS). Studentų atstovybė  nuolat tobulina savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, kad galėtų greitai ir efektyviai padėti LAJM studentams.

Pagrindiniai LAJM Studentų atstovybės tikslai:
 
Atstovauti LAJM studentams, ginti jų teises bei interesus LAJM ir už jos ribų;
skatinti LAJM studentų pilietiškumą, puoselėti ir gausinti nacionalines, jūrines tradicijas bei humanistines vertybes;
siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti; teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas.

Adresas: I. Kanto g. 7, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: j.valaityte@lajm.lt
Prieiga per internetą: www.lajm.lt


Socialinių mokslų kolegijos Studentų klubas

SMK Studentų klubas – tai jaunų žmonių organizacija, vienijanti aktyviausius SMK studentus ir kurianti inovatyvius, novatoriškus ateities planus ir juos realizuojanti. Studentų klube nuolat verda jaunatviškas, įsimintinas studentiškas gyvenimas. SMK studentai dalyvauja ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose visuomeniniuose renginiuose. Studentų klubas rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus, inicijuoja labdaringas socialines akcijas, aktyviai dalyvauja kuriant demokratinę šalies švietimo sistemą, skatina pilietiškumą, analizuoja bei sprendžia jaunimui aktualius klausimus bei problemas. SMK Studentų klubo narių aktyvumas, kūrybingumas visada lieka įvertintas tiek kolegijos bendruomenės, tiek miesto administracijos atstovų bei visuomeninių organizacijų. Būtent dėl visų šių priežasčių SMK Studentų klubas yra lyderis studentiško gyvenimo kelyje. Prisijunkite prie SMK studentų- Sėkmingų Mąstančių Kūrybingų!

Adresas: Nemuno g. 2, Klaipėda
Prieiga per internetą: www.smk.lt


Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) – tai studentų sąjunga, vienijanti Klaipėdos universiteto studentus ir jų interesams atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m. KUSS – viena iš stipriausių Vakarų Lietuvos studentiškų organizacijų, šiuo metu vienijanti apie 150 tikrųjų narių. Studentų sąjunga veikia skėtiniu principu, kurį sudaro: Prezidiumo komanda, Fakultetinės studentų atstovybės (FSA) ir Bendrabučių studentų savivaldos (BSS).

 • KUSS Centrinis biuras šiuo metu įsikūręs studentų bendrabutyje, esančiame adresu Karlų g. 5. Čia užsiimama platesniu KU ir KUSS problemų sprendimu – nuolat bendradarbiaujama su Universiteto administracija, KU studentams atstovaujama Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos lygmeniu. Taip pat tvarkomi LSP reikalai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
 • Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti Fakulteto studentų atstovybė (FSA). Čia sprendžiamos konkretaus fakulteto studentų problemos, suteikiama aktuali informacija, organizuojami fakulteto renginiai.
 • Trijuose studentų bendrabučiuose veikia Bendrabučių studentų savivaldos (BSS), kurios padeda spręsti iškylančias problemas studentams, susijusias su gyvenimu bendrabutyje.

Klausimai, kuriais galima kreiptis į KUSS:

 • dėl studento pažymėjimo (LSP);
 • dėl akademinių reikalų;
 • dėl socialinių reikalų;
 • bet kokiais klausimais ir/ar pasiūlymais.

Adresas: Karklų g. 5, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: kuss@kuss.lt 
Prieiga per internetą: https://www.kuss.lt/


Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Klaipėdos miesto skyrius

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Klaipėdos skyrius – nevyriausybinė organizacija, kuri savanoriškai atlieka socialinį darbą ir daro pasaulį gražesniu.

Adresas: H. Manto g. 47, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: redcross.jaunimas.klaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/LRKDKlaipeda


Lietuvos skautijos Pamario tuntas

Misija

Kurti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.

Adresas: Vilties g. 6, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: julija.andrija@gmail.com
Prieiga per internetą: www.skautai.lt


Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė

2002 m. rugsėjo 2 dieną, įkūrus Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, susijungęs dviejų aukštesniųjų mokyklų studentų aktyvas įkūrė Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų atstovybę (KVTK SA). 2009 metais Klaipėdos valstybinė kolegija susijungė su Klaipėdos kolegija ir tapo nauja Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA). Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Studentų atstovybė stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu. Siekdama efektyvesnių rezultatų Studentų atstovybė 2002 m. rudenį įstojo į Lietuvos Studentų Sąjungą. …. m. įstojo į Klaipėdos jaunimo organizacijų asociaciją ,,Apskritąjį stalą“. Vizija Atvira, moderni studentų savivalda, tinkamai atstovaujanti studentų interesus, atvira visuomenei ir puoselėjanti studentišką kultūrą. Misija Stiprinti organizaciją ir jos įvaizdį, rengiant kompetetingus studentų atstovus, kurie inicijuoja veiklas studentų tobulėjimui bei vykdo organizacijos tikslus.

Adresas: Taikos pr. 20, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: prezidentas@kvksa.lt
Prieiga per internetą: www.kvksa.lt


Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga įkurta 2000 m. ir vienija apskrities kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus. Siekiant įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus, KAJŪS organizuoja savanoriškus darbus, profesinio orientavimo renginius, profesinį rengimą ir praktiką, suteikia jaunojo ūkininko profesinę kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir Žemdirbių mokymo metodikos centro Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, padeda kelti kvalifikaciją. Sutinkamai su įstatais KAJŪS vykdo ūkinę komercinę veiklą, organizuoja įvairių kaimo verslo koncepcijų patikrinimą praktikoje, organizuoja renginius ryšių palaikymui tarp miesto ir kaimo jaunimo.

Adresas: Kunkių g. 12, Dargužių k., Klaipėdos raj.
Elektroninio pašto adresas: kajusajunga@gmail.com 
Prieiga per internetą: http://www.kajus.iips.lt


Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“

Dirbame tam, kad Klaipėdos jaunimas žinotų, kad iškilus įvairiausiems klausimams, susijusiems su jų sveikata, bendravimu ar laisvalaikio praleidimu, gali kreiptis pagalbos į „Bendraamžius“.

Adresas: H. Manto g. 47, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@psn.lt
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/bendraamziai


Klaipėdos jaunieji socialdemokratais 

Asociacija Klaipėdos jaunieji socialdemokratai yra viena pirmųjų ir viena iš ilgiausiai veikiančių Klaipėdos mieste jaunimo organizacijų, pradėjusių skaičiuoti savo veiklos jau trečią dešimtmetį. Tai socialiai atsakingo, pilietiško jaunimo organizacija, kuri buvo viena iš Klaipėdos jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ steigėjų ir aktyvių narių iki šiol. Klaipėdos jaunieji socialdemokratai – gerų darbų organizacija. Visada kviečiame prisijungti, jei ir tau ne vis tiek.

Telefonas: +3706 985 7150
Adresas: H.Manto g. 40a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: skaiste.sereikaite@yahoo.comJaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas

Misija:
Mes, kurdami brandžią demokratinę visuomenę Lietuvoje, ugdome tolerantiškus, atsakingus, krikščioniškąsias vertybes išpažįstančius jaunus žmones, gebančius ir norinčius aktyviai dalyvauti modernios valstybės gyvenime.

Vizija:
Tvirta šeima ir brandi bendruomenė modernioje ir stiprioje valstybėje.

Veikla:
⦁ Seminarų ir diskusijų rengimas Lietuvos politiniam peizažui aktualiomis temomis;
⦁ Paskaitų organizavimas filosofinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis;
⦁ Įvairių, kūrybiškų akcijų organizavimas, reaguojant į Lietuvos politinius įvykius;
⦁ Nuoseklus valstybinių švenčių minėjimas;
⦁ Bendradarbiavimas su kitomis ideologiškai artimomis organizacijomis;
⦁ Jaunųjų konservatorių lygos periodinių renginių organizavimas: JKL vasaros stovyklos, valčių žygio, Pilietiškumo mokyklos projekto, Kalėdinio vakaro ir kt.

Adresas: Liepų g. 3, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: rytis.gerlikas@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/jklklaipeda


Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija (KLJO), tai ne tik jaunimas, tikintis laisvės bei teisingumo idėjomis, bet ir draugų kompanija, visados trykštanti gera nuotaika. Kas tie liberalai? Tai asmenybės, kurios supranta, jog visi žmonės šioje žemėje yra lygūs nepaisant rasinių, religinių ar kitų skirtumų. Jie tiki, jog visi esame laisvi, kol nepažeidžiame kitų žmonių laisvių. Jei tu sutinki su mūsų nuomone, esi visada laukiamas mūsų draugiškame būryje. KLJO, tai vieta, kur kiekvienas jaunuolis gali realizuoti save ir įgyvendinti savo idėjas, o su bendraminčiais tai daryti yra daug smagiau!

Adresas: Danės g. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: regitaj1997@gmail.com
Prieiga per internetą: www.kljo.lt


Klaipėdos senamiesčio „Rotaract“ klubas

Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones, besivadovaujančius kertinėmis Rotary vertybėmis:

 • Ar tai yra teisinga?
 • Ar tai yra dora?
 • Ar tai skatina gerą valią ir draugiškumą?
 • Ar tai bus visiems naudinga?

Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami socialinius projektus klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės bei profesinius įgūdžius.

Adresas: Kurpių g. 1A, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: klaipeda@rotaract.lt 
Prieiga per internetą: http://www.rotaract.lt/


LCC tarptautinio universiteto studentų atstovybė

The Mission of LCC International University Student Council (StuCo) is to create the environment for students of LCC International University, which provides quality of education; to promote unfettered self-expression, creativity, and civic participation, cooperation with the academic community, business and government.

Student Council exists to:

 • Promote cooperation among LCC International University administration, faculty, and students
 • Support and promote extra-curricular activities (clubs, meetings, etc.)
 • Organize events (entertaining and academic)
 • Assist students with issues related to Lithuanian Student Cards
 • Work on various projects that would benefit LCC International University community as a whole

Adresas: Kretingos g. 36, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: president@students.lcc.lt
Prieiga per internetą: LCC Student Council


Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas 

LSDJS rengti projektai: akcija „Rinkis prekę lietuvišką“ (siekis – didinti lietuviškų prekių paklausą), „Parama dirbančiam jaunimui“ (adaptacija darbo rinkoje bei teisinės konsultacijos), „Gerumo diena“ (labdaros rinkimas ir pagalba socialiai remtiniems žmonėms), „Meilės eisena” (solidarumo ir tolerancijos skatinimas bei informacijos apie AIDS skleidimas), „Akademinio jaunimo ir absolventų darbo politikos įtakojimas Lietuvoje“ ( sukurti geresnes sąlygas akademiniam jaunimui ir absolventams integruotis į darbo rinką), „Ekologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje” (ekologinių problemų aktualumo iškėlimas), „Lyderių mokykla” ( jaunųjų lyderių pilietiškumo bei politinė iniciatyvos skatinimas), „Jaunimo politika ir ES patirtis” (supažindinimas su Lietuvos aukštojo mokslo įstatymu bei padėtimi, studentų užimtumo, įdarbinimo, studijų kokybės, kreditavimo bei socialinėmis problemomis).

Didelė dalis LSDJS narių yra akademinis, dirbantis jaunimas, studentų savivaldos institucijų lyderiai bei jaunimo profsąjungų vadovai. LSDJS turi didelę tarptautinę patirtį ir paramą iš tarptautinių organizacijų rengiant ir vykdant projektus bei pritraukiant ne tik valstybinius finansinius šaltinius. Jau ne pirmus LR Seimo rinkimus LSDJS nariai yra išrenkami LR Seimo nariais.

Adresas: H. Manto g. 40 A
Prieiga per internetą: http://jaunimieciai.lt/


Klaipėdos Tarptautinis Rotaract klubas

Mūsų organizacijos tikslas yra tarnauti Klaipėdos visuomenei pasitelkiant komandiniu darbu, savanoryste ir įvairiais kūrybiškais bei naudingais projektais. Dirbame su jaunimu, taip skatiname jaunimą atrasti save ir atskleisti savo gabumus. Esame didelės Rotary šeimos nariai dėl to esame užtikrinti projektų daliniu finansavimu ir ryšiais, o pati mūsų komandos sudėtis yra tarptautinė. Būtent tai skatina toleranciją ir idėjų įvairovę komandiniame darbe. Mūsų komanda produktyviai dirba link tikslo spręsti socialines/aplinkosaugos problemas Klaipėdoje. 

Elektroninis paštas: International.rotaract.klaipeda@gmail.com

Prieiga per internetą: International Rotaract Club of Klaipeda 


Klaipėdos Kurčiųjų Jaunimo Organizacija

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija (KLKJO) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriška, visuomeninė ne pelno siekianti asociacija, veikianti nevyriausybinėje kurčiųjų jaunimo organizacijų asociacijoje. Ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Turi teisę gauti labdarą ir paramą bei skirstyti. Pagal savo prievoles asociacija atsako tik savo turtu.

Adresas: Herkaus galerija 3a., Klaipėda

Telefono nr.: +370630 58230 (tik SMS), +37064725330 (skambinti)

Elektroninio pašto adresas: klkjorganizacija@gmail.com

Prieiga per internetą: @klkjorganizacija