Organizacija ,,Unus Modorum“

,,Unus Modorum“ – arba „Vienas iš būdų“. Mes esame nevyriausybinė organizacija (NVO), kurios pagrindinis tikslas tai savirealizacija bei asmeninių įgūdžių tobulinimas. Vienas iš būdų atrasti save, vienas iš būdų susirasti bendraminčių, vienas iš būdų sužinoti kažką naujo. Šis skyrius vienija bendraminčius Klaipėdos mieste. Kiekvienas norintis prisidėti prie mūsų organizacijos ar tiesiog susipažinti yra maloniai laukiamas. Ieškok, atrask ir užaugink savyje lyderį!

Adresas: Tulpių skg.16, Telšiai
Elektroninio pašto adresas: unusmodorum@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/UnusModorum/

Interact klubas „Į Žvaigždes“

Interact yra kuriantis vertę klubas, skirtas jauniems žmonėms nuo 12 iki 18 metų. Remiamas Rotary klubų, Interact klubas dalyvauja įvairiuose socialiniuose ir prasminguose projektuose, tobulina lyderio įgūdžius, susiranda naujų draugų bei gerai praleidžia laiką.

Misija
• Išgirsti, pajausti, suprasti, padėti.
• Tobulinti lyderio savybes ir asmenine vertybių sistema.
• Būti rūpestingu ir padėti kitiems.
• Suprasti atsakomybės vertę ir sunkų darbą.
• Skatinti tarptautinius ryšius ir gerą valią.

Adresas: Turgaus g. 1, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: nijosark@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/InteractClubOfKlaipedaIZvaigzdes/

Asociacija „Jūrų šaulys“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Asociacija „Jūrų šaulys““

Asociacija „Jūrų šaulys“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, bei savo įstatais.

Adresas: Šilutes pl. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: saulysasociacija@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jurusaulys.lt/

 
 

LKJBS ŽINGSNIS Klaipėdos skyrius

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „LKJBS“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus.Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų . Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. “Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. Todėl jaunimas yra svarbiausias SG “veikėjas”

Ši programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (oparation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei nusikalstamumą paauglių tarpe. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo 1994 m., ir SNOWBALL INTERNATIONAL bei Kauno kardiologijos instituto specialistų iniciatyva buvo surengta pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla Kaune. LKJBS „Žingsnis” iniciatyva Vilniuje 1997 m. pabaigoje organizuoti „Sniego gniūžtės” personalo apmokymai, o 1998 m. A.Vienuolio vid. m-kloje įvyko pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla. Nuo 1998 m. LKJBS “Žingsnis” nuolat vykdo projektą „Sniego gniūžtė”, organizuodamas mokymus, stovyklas, tęstinius renginius.

Adresas: Darželio g. 11, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@zingsnis.lt
Prieiga per internetą: www.zingsnis.lt/sniego-gniuzte/

 

Jaunimo organizacija DARBAS, Klaipėdos miesto skyrius

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „JOD“

JOD vizija – būti didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija vienijančia aktyvų Lietuvos jaunimą. Siekdama įtraukti jaunuolius į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą JOD vadovaujasi organizacijos vertybėmis.

JOD misija – ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.

Adresas: Daržų g.1a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: z.zasytyte@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jod.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga

MISIJA: Atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
VIZIJA: Svarbiausia moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su valdžios, visuomenės, verslo ir mokslo sektoriais.

Adresas: Konstitucijos pr. 25,  Klaipėda
Elektroninio pašto adresas:  rsaltyte@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga/

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

LAJM SA atstovauja LAJM studentų interesus LAJM posėdžiuose,  bei už jos ribų – bendradarbiaujame su jaunimo organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS), bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS). Studentų atstovybė  nuolat tobulina savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, kad galėtų greitai ir efektyviai padėti LAJM studentams.

Pagrindiniai LAJM Studentų atstovybės tikslai:
Atstovauti LAJM studentams, ginti jų teises bei interesus LAJM ir už jos ribų;
skatinti LAJM studentų pilietiškumą, puoselėti ir gausinti nacionalines, jūrines tradicijas bei humanistines vertybes;
siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti; teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas.

Adresas: I. Kanto g. 7, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: j.ziliute@lajm.lt
Prieiga per internetą: www.lajm.lt

 

Klaipėdos miesto Ekologų klubas „Žalioji žemė“

Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Pagrindinė klubo veikla:

• Užterštų teritorijų stebėsena ir tvarkymas;
• Atsakingos rekreacijos skatinimas;
• Aplinkosauginis švietimas;
• Bendradarbiavimas su aplinkosauginėmis institucijomis;
• Kultūros paveldo objektų, esančių saugomose teritorijose, stebėsena ir priežiūra.

Adresas: Medvėgalio g. 9-2, Klaipėda
Prezidentė Aurelija Ivanauskaitė, tel. nr. +37064164079
Elektroninio pašto adresas: zaliojizeme@gmail.com 
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/Zaliojizeme/

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos miesto skyrius

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Klaipėdos skyrius – nevyriausybinė organizacija, kuri savanoriškai atlieka socialinį darbą ir daro pasaulį gražesniu.

Adresas: Taikos pr. 107, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: redcross.jaunimas.klaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/LRKDKlaipeda/?fref=ts

 

Lietuvos skautijos Pamario tuntas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „www.skautai“

Misija
Kurti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.

Adresas: Vilties g. 6, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: julija.andrija@gmail.com
Prieiga per internetą: www.skautai.lt

 

 
 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė

Logo

2002 m. rugsėjo 2 dieną, įkūrus Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, susijungęs dviejų aukštesniųjų mokyklų studentų aktyvas įkūrė Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos studentų atstovybę (KVTK SA). 2009 metais Klaipėdos valstybinė kolegija susijungė su Klaipėdos kolegija ir tapo nauja Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA). Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Studentų atstovybė stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu. Siekdama efektyvesnių rezultatų Studentų atstovybė 2002 m. rudenį įstojo į Lietuvos Studentų Sąjungą. …. m. įstojo į Klaipėdos jaunimo organizacijų asociaciją ,,Apskritąjį stalą“. Vizija Atvira, moderni studentų savivalda, tinkamai atstovaujanti studentų interesus, atvira visuomenei ir puoselėjanti studentišką kultūrą. Misija Stiprinti organizaciją ir jos įvaizdį, rengiant kompetetingus studentų atstovus, kurie inicijuoja veiklas studentų tobulėjimui bei vykdo organizacijos tikslus.

Adresas: Taikos pr. 20, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: neringa.skrikyte@gmail.com
Prieiga per internetą: www.kvksa.lt

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga įkurta 2000 m. ir vienija apskrities kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus. Siekiant įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus, KAJŪS organizuoja savanoriškus darbus, profesinio orientavimo renginius, profesinį rengimą ir praktiką, suteikia jaunojo ūkininko profesinę kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir Žemdirbių mokymo metodikos centro Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, padeda kelti kvalifikaciją. Sutinkamai su įstatais KAJŪS vykdo ūkinę komercinę veiklą, organizuoja įvairių kaimo verslo koncepcijų patikrinimą praktikoje, organizuoja renginius ryšių palaikymui tarp miesto ir kaimo jaunimo.

Adresas: Kunkių g. 12, Dargužių k., Klaipėdos raj.
Elektroninio pašto adresas: kajusajunga@gmail.com 
Prieiga per internetą: http://www.kajus.iips.lt

Socialinių mokslų kolegijos Studentų klubas

SMK Studentų klubas – tai jaunų žmonių organizacija, vienijanti aktyviausius SMK studentus ir kurianti inovatyvius, novatoriškus ateities planus ir juos realizuojanti. Studentų klube nuolat verda jaunatviškas, įsimintinas studentiškas gyvenimas. SMK studentai dalyvauja ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose visuomeniniuose renginiuose. Studentų klubas rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus, inicijuoja labdaringas socialines akcijas, aktyviai dalyvauja kuriant demokratinę šalies švietimo sistemą, skatina pilietiškumą, analizuoja bei sprendžia jaunimui aktualius klausimus bei problemas. SMK Studentų klubo narių aktyvumas, kūrybingumas visada lieka įvertintas tiek kolegijos bendruomenės, tiek miesto administracijos atstovų bei visuomeninių organizacijų. Būtent dėl visų šių priežasčių SMK Studentų klubas yra lyderis studentiško gyvenimo kelyje. Prisijunkite prie SMK studentų- Sėkmingų Mąstančių Kūrybingų!

Adresas: Nemuno g. 2, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: ineta.matonyte@outlook.com
Prieiga per internetą: www.smk.lt

 

Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“

Dirbame tam, kad Klaipėdos jaunimas žinotų, kad iškilus įvairiausiems klausimams, susijusiems su jų sveikata, bendravimu ar laisvalaikio praleidimu, gali kreiptis pagalbos į „Bendraamžius“.

Adresas: H. Manto g. 47, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@psn.lt
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/bendraamziai

 
  

Klaipėdos jaunieji socialdemokratais 

Asociacija Klaipėdos jaunieji socialdemokratai yra viena pirmųjų ir viena iš ilgiausiai veikiančių Klaipėdos mieste jaunimo organizacijų, pradėjusių skaičiuoti savo veiklos jau trečią dešimtmetį. Tai socialiai atsakingo, pilietiško jaunimo organizacija, kuri buvo viena iš Klaipėdos jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ steigėjų ir aktyvių narių iki šiol. Klaipėdos jaunieji socialdemokratai – gerų darbų organizacija. Visada kviečiame prisijungti, jei ir tau ne vis tiek.

Telefonas: 8698 57150
Adresas: H.Manto g. 40a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: skaiste.sereikaite@yahoo.com

 
 

Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas

Misija:
Mes, kurdami brandžią demokratinę visuomenę Lietuvoje, ugdome tolerantiškus, atsakingus, krikščioniškąsias vertybes išpažįstančius jaunus žmones, gebančius ir norinčius aktyviai dalyvauti modernios valstybės gyvenime.

Vizija:
Tvirta šeima ir brandi bendruomenė modernioje ir stiprioje valstybėje.

Veikla:
⦁ Seminarų ir diskusijų rengimas Lietuvos politiniam peizažui aktualiomis temomis;
⦁ Paskaitų organizavimas filosofinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis;
⦁ Įvairių, kūrybiškų akcijų organizavimas, reaguojant į Lietuvos politinius įvykius;
⦁ Nuoseklus valstybinių švenčių minėjimas;
⦁ Bendradarbiavimas su kitomis ideologiškai artimomis organizacijomis;
⦁ Jaunųjų konservatorių lygos periodinių renginių organizavimas: JKL vasaros stovyklos, valčių žygio, Pilietiškumo mokyklos projekto, Kalėdinio vakaro ir kt.

Adresas: Liepų g. 3, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: guoda.zabielaite@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/jklklaipeda

 
 

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija (KLJO), tai ne tik jaunimas, tikintis laisvės bei teisingumo idėjomis, bet ir draugų kompanija, visados trykštanti gera nuotaika. Kas tie liberalai? Tai asmenybės, kurios supranta, jog visi žmonės šioje žemėje yra lygūs nepaisant rasinių, religinių ar kitų skirtumų. Jie tiki, jog visi esame laisvi, kol nepažeidžiame kitų žmonių laisvių. Jei tu sutinki su mūsų nuomone, esi visada laukiamas mūsų draugiškame būryje. KLJO, tai vieta, kur kiekvienas jaunuolis gali realizuoti save ir įgyvendinti savo idėjas, o su bendraminčiais tai daryti yra daug smagiau!

Adresas: Danės g. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: regitaj1997@gmail.com
Prieiga per internetą: www.kljo.lt

 
Visos teisės saugomos